1. محصولات
  2. دستگاه های اندازه گیری
  3. مترهای لیزری

اندازه گیری لیزری سریع و با دقت

مترهای نواری معمولی را فراموش کنید، با مترهای لیزری تروتک به راحتی می‌توانید با فشار فقط یک دکمه فواصل حجم و مساحت را استخراج نمایید.