ماشین تولید کننده باد محوری TTW 20000

میزان بازده هوا 20000 متر مکعب در ساعت, فشار هوا 110 پاسکال, تخلیه و تهویه کردن هوا ,مکش گرد و غبار, انتقال هوا, تقسیم...

» link to the "ماشین تولید کننده باد محوری TTW 20000"

Purchase price

not available

 

For detailed product info

ماشین تولید کننده باد محوری TTW 45000

میزان بازده هوا 45600 متر مکعب در ساعت, فشار هوا 70 پاسکال, تخلیه و تهویه کردن هوا ,مکش گرد و غبار, انتقال هوا, تقسیم...

» link to the "ماشین تولید کننده باد محوری TTW 45000"

Purchase price

not available

 

For detailed product info

ماشین تولید کننده باد محوری TTW 100000

میزان بازده هوا 109000 متر مکعب در ساعت, فشار هوا 600 پاسکال, تخلیه و تهویه کردن هوا ,مکش گرد و غبار, انتقال هوا, تقسیم...

» link to the "ماشین تولید کننده باد محوری TTW 100000"

Purchase price

Price on request

 

For detailed product info

ماشین تولید کننده باد محوری TTW 100000 Ex

میزان بازده هوا 109000 متر مکعب در ساعت, فشار هوا 600 پاسکال, تخلیه و تهویه کردن هوا ,مکش گرد و غبار, انتقال هوا, تقسیم...

» link to the "ماشین تولید کننده باد محوری TTW 100000 Ex"

Purchase price

Price on request

 

For detailed product info

ماشین تولید کننده باد محوری TTW 400000

میزان بازده هوا 432000 متر مکعب در ساعت, فشار هوا 500 پاسکال, تخلیه و تهویه کردن هوا ,مکش گرد و غبار, انتقال هوا, تقسیم...

» link to the "ماشین تولید کننده باد محوری TTW 400000"

Purchase price

Price on request

 

For detailed product info