محوری -ID 500 دستگاه گرما ساز سوختی غیر مستقیم

بازده گرمایی 110 کیلو وات ,بازده هوا 8000 متر مکعب در ساعت ,فن فشار قوی برای لوله های بلند

» link to the "محوری -ID 500 دستگاه گرما ساز سوختی غیر مستقیم"

Purchase price

not available

 

For detailed product info

محوری -ID 800 دستگاه گرما ساز سوختی غیر مستقیم

بازده گرمایی 150 کیلو وات ,بازده هوا 10800 متر مکعب در ساعت ,فن فشار قوی برای لوله های بلند

» link to the "محوری -ID 800 دستگاه گرما ساز سوختی غیر مستقیم"

Purchase price

not available

 

For detailed product info

ID 1200 دستگاه گرما ساز سوختی مرکزی

دستگاه گرما ساز مرکزی سوختی با بازده گرمایی تا 185 کیلو وات

» link to the "ID 1200 دستگاه گرما ساز سوختی مرکزی"

Purchase price

Price on request

 

For detailed product info

ID 2000 دستگاه گرما ساز سوختی مرکزی

دستگاه گرما ساز مرکزی سوختی با بازده گرمایی تا 345 کیلو وات

» link to the "ID 2000 دستگاه گرما ساز سوختی مرکزی"

Purchase price

Price on request

 

For detailed product info